Industrijski tuševi i stanice za ispiranje očiju

EN 15154 – Bezbednosni tuševi u slučaju opasnosti – Deo 1: Tuševi za telo sa stalnim priključkom na vodovod za laboratorije

Ovim delom standarda dati su zahtevi za performanse za sigurnosne tuševe u slučaju opasnosti koji su povezani na vodovod. Ovaj standard se primenjuje samo na tuševe za ispiranje tela sa stalnim priključkom na vodovod koji su postavljeni u laboratorijskim uslovima. Zahtevi su dati u odnosu na performanse, instalaciju, regulisanje i obeležavanje tuševa, kao i na instrukcije koje je dao proizvođač za postavljanje, funkcionisanje i održavanje.

EN 15154 – Bezbednosni tuševi u slučaju opasnosti – Deo 2: Jedinice za ispiranje očiju sa stalnim priključkom na vodovod

Ovim delom standarda dati su zahtevi za performanse za sigurnosne tuševe u slučaju opasnosti koji su povezani na vodovod. Ovaj standard se primenjuje samo na jedinice za ispiranje očiju sa stalnim priključkom na vodovod koje su postavljene u laboratorijskim uslovima. Zahtevi su dati u odnosu na performanse, instalaciju, regulisanje i obeležavanje tuševa, kao i na instrukcije koje je dao proizvođač za postavljanje, funkcionisanje i održavanje.

EN 15154 – Sigurnosni tuševi za prvu pomoć – Deo 3: Prenosivi tuševi za ispiranje tela

Ovim standardom utvrđuju se proizvodi, definišući minimalne zahteve, za sigurnosne prenosive tuševe za prvu pomoć za ispiranje tela. Ovo se primenjuje na tuševe za ispiranje tela ispunjene tečnošću za pranje od strane proizvođača i uređajima za pražnjenje da budu ispunjene pre puštanja u upotrebu. Obe varijante se koriste za prvu pomoć kada je telo ili delovi tela bili izloženi uticaju štetnih supstanci ili toplote. Zahtevi su dati u vezi sa deklarisanjem, označavanjem i informacijama koje se isporučuju od strane proizvođača. Kroz ovaj standard, termin sigurnosni prenosivi tuševi za prvu pomoć za ispiranje tela se nazivaju kao tuševi za telo.

EN 15154 – Sigurnosni tuševi za prvu pomoć – Deo 4: Prenosiva pomagala za ispiranje očiju

Ovim standardom utvrđuje se specifikacija proizvoda, definisanjem minimalnih zahteve za performanse, za prenosivo pomagalo za ispiranje očiju. Standard se primenjuje na prenosivo pomagalo za ispiranje očiju ispunjeno tečnosti za ispiranje od strane proizvođača za prvu pomoć, koji se koriste kada su oči bile izložene uticaju štetnih materija. Zahtevi su dati u vezi sa deklarisanjem, označavanjem i informacije koje se isporučuju od strane proizvođača. Kroz ovaj standard, termin “prenosivo pomagalo za ispiranje očiju” naziva se “pomagalo za ispiranje očiju”

ANSI Z358.1 – 2014 – Američki standard koji mora da ispunjava minimum zahteva vezanih za protok, temperaturu vode, vremenski period rada tuša ili stanica za ispiranje očiju. Zahteva 20 galona (75 litara) po minuti, za najmanje 15 minuta. Ovo se odnosi i na priključne i na tuševe sa rezervoarom i opšte je prihvaćen u celom svetu.

Prikaz i objašnjenje potvrda i standarda Justrite proizvoda:

FM – Testirano i FM odobreno

UL/ULC – Potvrđene laboratorije ulistane u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi

TUV – Tehnical Inspection Association sertifikat

N – U skladu sa National Fire Protection Association (NFPA), zapaljive tečnosti Code 30

O –  U skladu sa Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regulativom

I – U skladu sa International Fire Code (IFC)

A – U skladu sa NFPA 1 Fire Code – 2012 Edition

A9 –  U skladu sa NFPA 1 Fire Code – 2009 Edition

H –  U skladu sa NFPA 400 Hazardous Material Code

EN – U skladu sa Evropskim standardom EN 14470-1 i EN 14727

E –  U skladu sa Evropskim standardom Environmental Protection Agency (EPA) regulativom

S – Podržava EPA Spill Prevention, Control and Countermeasures Rule (SPCC)

V –  Potvrđeno od EPA Environmental Technology Verification Program

Oznake koje možete naći pored proizvoda kompanije JUSTRITE:

 

 

Justrite ormari se prema nameni i tipu tečnosti koju skladište dele po bojama na:

Boja Namena
Skladištenje i zaštita od zapaljivih/gorućih tečnosti
Skladištenje kanistara i zaštita od aerosola, mastila i drugih zapaljivih materija
Skladištenje opasnih materija kao što su kiseline, baze, oksidanti ili toksične materije
Skladištenje pesticida, herbicida, đubriva, zapaljivih sredstava i drugih hemijskih sredstava
Laboratorijska upotreba, skladištenje hemikalija, kiselina, baza i rastvarača
Namenjeno za odlaganje otpada ili spoljašnju upotrebu

 

Bitne karakteristike pri odabiru Sigurnosnog ormara za skadištenje su:

  • Veličina
  • Kapacitet
  • Nameni (boji) – u zavisnosti za koju tečnost je namenjen
  • Način otvaranja/zatvaranja vrata (automatsko/ručno)

Düperthal vatrootporni ormari

EN 14470-1  – Ormani za bezbedno skladištenje u slučaju požara – Deo 1: Ormani za bezbedno skladištenje zapaljivih tečnosti

Ovim delom standarda date su performanse zahteva za sigurnosne ormane koji se koriste za čuvanje zapaljivih tečnosti u laboratorijama. Ovaj standard se primenjuje za ormane sa ukupnom unutrašnjom zapreminom od najviše 1 m3 koji mogu samostalno da stoje, da budu pričvršćeni na zid ili da imaju montirane točkove ili točkiće. Ne stavljaju se na pregradni zid ili u prolazne sobe.

 

EN 14470-2 – Ormani za bezbedno skladištenje u slučaju požara – Deo 2: Ormani za bezbedno skladištenje boca za gas pod pritiskom

Ovim delom standarda date su performanse zahteva za sigurnosne ormane koji se koriste u laboratorijama za čuvanje zapaljivih boca za gas pod pritiskom. Ovaj standard se primenjuje za ormane sa ukupnom unutrašnjom zapreminom rapsoloživom za čuvanje boca za gas pod pritiskom koja ne prelazi 220 L, uključujući i boce sa purgativnim gasovima.

 

EN 14727 – Laboratorijski nameštaj – Elementi za odlaganje za laboratorije – Zahtevi i metode ispitivanja

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja za elemente za odlaganje koji se koriste u laboratorijama.

 

EN 1363-1 – Ispitivanja otpornosti na požar – Deo 1: Opšti zahtevi

Ovim standardom se uspostavljaju osnovni principi za određivanje otpornosti na požar raznih građevinskih elemenata i konstrukcija kada se podvrgnu standardnim uslovima izlaganja požaru. Alternativni i dodatni postupci za ispunjavanje posebnih zahteva dati su u standardu SRPS EN 1363-2.