Prenosna gas detekcija

SRPS EN 60079-0:2012 – Eksplozivne atmosfere – Deo 0: Oprema – Opšti zahtevi

Ovim standardom se utvrđuju opšti zahtevi za konstrukciju, izradu, ispitivanje i označavanje protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja u svim vrstama protiveksplozivne zaštite. On obuhvata i druge zahteve važne za sigurnost koje treba uzeti u obzir kod takvih električnih uređaja.

SRPS EN 60079-1:2017 – Eksplozivne atmosfere – Deo 1: Oprema zaštićena nepropaljivim kućištem „d”

Ovim standardom se utvrđuju posebne odredbe za izradu i ispitivanje električnih uređaja i vrsta zaštite nepropaljivo kućište „d“ za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Ovaj standard obuhvata električne uređaje zaštićene -metalnim kućištima i nemetalnim kućištima i delovima.

SRPS EN 60079-7:2010 – Eksplozivne atmosfere – Deo 7: Oprema u povećanoj bezbednosti „e“

Utvrđuju se opšti tehnički uslovi za konstrukciju i proizvodnju protiveksplozijski zašticenih električnih uređaja izrađenih sa vrstom zaštite „povećana sigurnost“ u skladu sa standardom en 60079-0.

SRPS EN 60079-11:2012 – Eksplozivne atmosfere – Deo 11: Oprema zaštićena svojstvenom bezbednošću „i“

Ovim standardom se utvrđuju definicije, klasifikacija, opšti konstrukcioni zahtevi, označavanje električnih uređaja i njihovih delova namenjenih za upotrebu u eksplozijski ugroženim prostorima u kojima strujna kola nisu u stanju da izazovu paljenje.

SRPS EN 60079-18:2011 – Eksplozivne atmosfere – Deo 18: Oprema zaštićena inkapsulacijom „m“

U ovom standardu utvrđuju se specifični zahtevi za konstrukciju i ispitivanja električnih uređaja, delova električnih uređaja i elektricnih komponenti ciji naznaceni naponi nisu veci od 1 kv u vrsti protiveksplozivne zaštite inkapsulcijom „m“.

SRPS EN 60079-29-1:2017 – Eksplozivne atmosfere – Deo 29-1: Detektori gasa – Zahtevi za performanse detektora zapaljivih gasova

Ovaj deo serije EN 60079 specificira opšte zahteve za konstrukcijom, ispitivanjima i karakteristikama, i opisuje metode ispitivanja na prenosnim, transportnim i fiksnim uređajima za detekciju i merenje koncentracije zapaljivih gasova ili para u vazduhu.

SRPS EN 50303:2010 – Oprema grupe I, kategorije M1, koja je namenjena radu u atmosferi ugroženoj rudarskim gasom i/ili ugljenom prašinom

Ovaj standard specificira projektne, konstruktivne, i zahteve za označavanjima opreme grupe I kategorije M1 koja je namenjena da radi u atmosferi ugroženoj rudarskim gasom i ugljenom prašinom.

SRPS EN 50104:2010 – Električni uređaji za detekciju i merenje kiseonika – Zahtevi za performanse i metode ispitivanja

Ovaj standard specificira metode ispitivanja i zahteve za performansama prenosivih, prevozivih i fiksnih električnih uređaja za merenje koncentracije kisenika u mešavini gasa do 25% zapreminski.

SRPS EN 50270:2017 – Elektromagnetska kompatibilnost – Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika

Ovaj standard specificira zahteve za elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMC) za Električni uređaji za detekciju i mjerenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova i kiseonika koje podležu standardima učinka za aparat detekciju gasova, na primer EN 45544 (svi delovi), EN 50104, SR 50194 (svi delovi), SR 50291, SR 50379 (svi delovi), SR 50543, SR 50545, SR 60079-29-1 ili EN 60079-29-4. NAPOMENA & # 9; Za potrebe ovog standarda reč „toksično“ pokriva „veoma toksičan ‘,’ toksično ‘,’ štetan ‘,’ korozivno ‘,’ iritirajući ‘,’ senzibilizacije ‘,’ kancerogene ‘,’ mutagena ‘i’ teratogenost ‘. Ovaj evropski standard se primenjuje na aparat namenjen za upotrebu u stambenim, poslovnim i svetlo-industrijskom okruženju, kao i da se aparat namenjen za upotrebu u industrijskom okruženju. Aparat može biti AC-, DC- ili baterija. Ovaj evropski standard se primenjuje na aparat koji je namenjen za korišćenje u opasnim oblastima koje mogu da sadrže eksplozivne ili potencijalno eksplozivne atmosfere. Ona pokriva samo normalan rad i ne pokriva zahteve bezbednosti koje se odnose na EMC fenomena. Ovaj standard je standard proizvod koji se zasniva na porodičnom proizvoda standardom EN 61326-1. Ovaj standard proizvod ima prednost u odnosu na porodice proizvoda standarda i preko generičkih standarda. Ovaj standard se primenjuje na električne aparate za detekciju i mjerenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova i kiseonika koji obuhvataju funkcije specificirane od strane proizvođača kao sigurnosnih funkcija i mogu uključivati funkcije navedene kao da nije sigurnosne funkcije. Sve standardi performansi za detekciju i mjerenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova i kiseonika sadrži minimalne zahteve za funkcionalnu sigurnost navedene u EN 50271. postoje gas detectors i sistemi za detekciju gasa koja su namenjena za korišćenje sa nivoima safeti integriteta SIL 1 do SIL 3 prema t

SRPS EN 50271:2010 – Električni uređaji za otkrivanje i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika – Zahtevi za ispitivanje uređaja koji upotrebljavaju kompjuterski program i/ili digitalne tehnologije

Ovaj standard specificira minimalne zahteve i ispitivanja za električne uređaje za otkrivanje i merenje zapaljivih gasova, toksičnih gasova ili kiseonika upotrebom kompjuterskog programa ili digitalnih tehnologija.

SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-3: Generički standardi – Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije – Izmena 1

Ovaj standard se odnosi na zahteve EMC emisije i primenjuje se za električne i elektronske aparate koji su namenjeni za upotrebu u stambenom, komercijalnom i lako-industrijskom okruženju.

SRPS EN 61010-1:2010 – Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 1: Opšti zahtevi

Ovim standardom se specificiraju opšti zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme, kao i njihovog pribora, bez obzira na to gde je predviđeno da se koriste. Ovaj standard primenjuje se na 3 glavne grupe uređaja i opreme: a) električni uređaji i oprema za ispitivanje i merenje, b) električni uređaji i oprema za upravljanje industrijskim procesima i c) električni laboratorijski uređaji i oprema.

 

SRPS EN 301 489-1 V1.9.2:2012 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi

Ovaj dokument sadrži opšte zahteve za radio-komunikacionu opremu i pripadajuću pomoćnu opremu, u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

 

SRPS EN 301 489-3 V1.6.1:2013 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 3: Posebni uslovi za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz

Ovaj dokument, zajedno sa EN 301 489-1, obuhvata procenu uređaja kratkog dometa (SRD) i pomoćne opreme u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

 

SRPS EN 301 489-17 V2.2.1:2013 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu – Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka

Ovaj dokument, zajedno sa EN 301 489-1 [1], obuhvata procenu opreme sistema za širokopojasni prenos podataka, onako kako je to navedeno u Prilogu A, u pogledu elektromagnetske kompati¬bilnosti (EMC). Ovaj dokument navodi važeće uslove ispiti¬vanja, procenu performansi i kriterijume za performanse sistema za širokopjasni prenos podataka.

 

SRPS EN 60945:2009 – Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi – Opšti zahtevi – Metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja

Ovim standardom specificiraju se minimalni zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja koji se mogu primeniti na ove opšte karakteristike za sledeće uređaje: brodski radiouređaj, navigacioni uređaj i samo za EMC svi ostali uređaji na komandnom mostu i u blizini prijemnih antena.

 

SRPS EN 50581:2015 – Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci

Ovaj evropski standard definiše tehničku dokumentaciju koju proizvođač treba da sačini da bi dokazao usaglašenost sa prihvatljivim ograničenjima za opasne materije. Sistem menadžmenta proizvođača je izvan predmeta i područja primene ovog standarda.

Izolacioni aparati i pune maske

SRPS EN 136:2007 – Sredstva za zaštitu organa za disanje – Pune maske – Zahtevi, ispitivanja, obeležavanje

Ovim evropskim standardom utvrđuju se minimalni zahtevi za pune maske koji su namenjeni za upotrebu sa sredstvima za zaštitu organa za disanje. Ovaj evropski standard ne razmatra pune maske namenjene za upotrebu aparata za ronjenje. Laboratorijska i ispitivanja praktičnih performansi se vrše radi ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima.

SRPS EN 137:2018 – Sredstva za zaštitu organa za disanje – Nezavisni izolacioni aparati za zaštitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom komprimovanog vazduha – Zahtevi, ispitivanje, označavanje

Ovim standardom se utvrđuje minimum zahteva za performanse nezavisnih izolacionih aparata za zaštitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom komprimovanog vazduha koji se koriste kao sredstva za zaštitu organa za disanje, osim aparata za evakuaciju i ronilačkog aparata. Takva oprema je namenjena za upotrebu u radnim uslovima u kojima je mali rizik od pojave prekomernog pritiska u posudama pod pritiskom sa njihovim ventilima, zbog toplih uslova okoline. Laboratorijska i praktična ispitivanja performansi su uključena radi ocene usaglašenosti sa zahtevima.

SRPS EN 144-1:2018 – Sredstva za zaštitu organa za disanje – Ventili za boce za gas – Deo 1: Ulazni priključci

Ovim standardom se utvrđuju mere i dozvoljena odstupanja za ulazne priključke koji treba da se koriste na sredstvima za zaštitu organa za disanje i sadrži zahteve za otpornost prema udaru za priključak između boce za gas i boce za gas sa ventilom.

SRPS EN 144-2:2018 – Sredstva za zaštitu organa za disanje – Ventili za boce za gas – Deo 2: Izlazni priključci

Ovim standardom se utvrđuju mere, dozvoljena odstupanja i zahtevi za obeležavanje za izlazne priključke koji se koriste između ventila boca za gas i reducira pritiska za sredstva za zaštitu organa za disanje, izuzev sredstava za ronjenje.

Termalne kamere

SRPS EN 61000-6-2:2008 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-2: Generički standardi – Imunost u industrijskim okruženjima

Ovaj standard se odnosi na zahteve elektromagnetske imunosti u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 400 GHz. Primenjuje se na aparate koji su namenjeni za upotrebu u industrijskom okruženju.

 

SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011 – Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-3: Generički standardi – Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije – Izmena 1

Ovaj standard se odnosi na zahteve EMC emisije i primenjuje se za električne i elektronske aparate koji su namenjeni za upotrebu u stambenom, komercijalnom i lako-industrijskom okruženju.

 

SRPS EN 61010-1:2010 – Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Deo 1: Opšti zahtevi

Ovim standardom se specificiraju opšti zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme, kao i njihovog pribora, bez obzira na to gde je predviđeno da se koriste. Ovaj standard primenjuje se na 3 glavne grupe uređaja i opreme: a) električni uređaji i oprema za ispitivanje i merenje, b) električni uređaji i oprema za upravljanje industrijskim procesima i c) električni laboratorijski uređaji i oprema.

 

SRPS EN 301 489-1 V1.9.2:2012 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi

Ovaj dokument sadrži opšte zahteve za radio-komunikacionu opremu i pripadajuću pomoćnu opremu, u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

 

SRPS EN 301 783-1 V1.2.1:2013 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema – Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja

Ovaj dokument se odnosi na sledeće tipove radio opreme: radio-oprema koja je namenjena da je koriste radio-amateri u smislu člana 1 definicije 53, Radio regulative Internacionalne telekomuni-kacione unije (ITU), a koja je komercijalno raspoloživa.

 

SRPS EN 301 783-2 V1.2.1:2012 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Kopnena mobilna služba – Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE

Ovaj dokument se odnosi na radio opremu definisanu u standardu EN 301 783-1 [1].

 

SRPS EN 301 489-29 V1.1.1:2012 – Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 29: Posebni uslovi za uređaje koji omogućavaju pružanje usluge prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz

Ovaj dokument, zajedno sa EN 301 489-1 [1], obuhvata procenu svih pripadajućih radio primopredajnika za aktivne medicinske implante veoma male snage (ULP-AMI), uređaje veoma male snage koji se nose na telu (ULP-BWD) i pripadajuće periferale aktivnih medicinskih implanta veoma male snage (ULP-AMI-P), periferale aktivnih medicinskih uređaja veoma male snage (ULP-AMD-P) u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).