EN 363: Oprema za ličnu zaštitu od pada sa visine - Sistemi za ličnu zaštitu od pada

Ovim evropskim standardom utvrđuju se opšti zahtevi i spajanje (uklapanje) sistema za ličnu zaštitu od pada. Ovaj standard daje primere za specifične tipove sistema za ličnu zaštitu od pada i opisuje kako komponente mogu biti spojene u sisteme.

EN 364: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Metode ispitivanja

Ovim evropskim standardom utvrđene su metode ispitivanja koje se primenjuju na materijale, komponente i sisteme koji čine opremu za zaštitu od padova sa visine i to: a) aparat i pribor za statičko ispitivanje i metode statičkog ispitivanja b) aparat i pribor za dinamička ispitivanja, uključujući torzo lutke c) metode ispitivanja radi izvođenja ispitivanja dinamičkih svojstava i dinamičke čvrstoće sastavnih delova i sistema.

EN 365: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Opšti zahtevi za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje

Ovim dokumentom specificira se minimum opštih zahteva za uputstva za upotrebu, održavanje, periodični pregled, popravku, obeležavanje i pakovanje PPE, koji se odnose i na uređaje za održavanje tela i drugu opremu koja se koristi zajedno sa uređajima za držanje tela, da bi se sprečili padovi, za pristupanje, izlaženje i radno pozicioniranje, za zaustavljanje padova i za spašavanje.

EN 353-1: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljači pada sa vođicom i sidrištem – Deo 1: Zaustavljači pada sa vođicom i krutim sidrištem

Ovim evropskim standardom se utvrđuju zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i pakovanje za zaustavljače pada sa vođicom i krutim sidrištem. Ovo sidrište je obično u sklopu merdevina ili se pričvršćuje za merdevine ili prečke i adekvatno je pričvršćen za pogodnu konstrukciju. Zaustavljači pada sa vođicom i krutim sidrištem usaglašeni sa ovim evropskim standardom predstavljaju deo jednog od sistema za zaustavljanje pada obuhvaćenih u EN 363. Ovaj evropski standard se primenjuje na kruta sidrišta sa vođicom koja treba da se instaliraju vertikalno i/ili sa kombinacijom napred nagnuta pod uglom i/ili bočno nagnuta pod uglom između stvarno vertikalnog i vertikalnog + 15°. Vođica sa krutim sidrištem koju može istovremeno da koristi više korisnika, nije obuhvaćena ovim dokumentom.

EN 353-2: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 2: Zaustavljač pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i pakovanja za zaustavljače pada sa vođicom i fleksibilnim sidrištem koji mogu biti pričvršćeni za gornju tačku sidrišta. Zaustavljači pada sa fleksibilnim sidrištem i vođicom su podsistemi u sklopu jednog od sistema za zaustavljanje pada utvrđenih u EN 363.

EN 354: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Užad

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i način pakovanja za užad. Užad usaglašena sa ovim evropskim standardom koriste se kao elementi za spajanje ili komponente opreme za ličnu zaštitu od pada sa visine (npr. Sistemi za zaustavljanje pada, sistemi za radno pozicioniranje, sistemi užadi za pristup, sistemi za zaustavljanje pada sa visine, sistemi za spasavanje).

EN 355: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Apsorberi energije

Ovim evropskim standardom specificiraju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije koje obezbeđuje proizvođač i pakovanje za apsorbere energije. Apsorberi energije, koji su usaglašeni sa ovim evropskim standardom, koriste se kao elementi ili sastavni delovi koji su ugrađeni u uže, sidriste ili potpunu telesnu upregu ili su u kombinaciji sa jednim od njih.

EN 358: Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju padova sa visine - Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje

Ovaj evropski standard primenjuje se na opasače i užad namenjenih za svrhu radnog pozicioniranja i prevencije od pada. Standardom se specificiraju zahtevi, ispitivanje, označavanje i informacije koje se dobijaju od proizvođača.

EN 360: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i pakovanje za zaustavljač pada sa uvlačivim užetom. Zaustavljač pada sa uvlačivim užetom je podsistem u sklopu jednog od sistema za zaustavljanje pada usaglašen sa EN 363, a kad je kombinovan sa potpunom telesnom upregom tada je usaglašen sa EN 361.

EN 361: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Potpuna telesna uprega

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi, metode, obeležavanje, informacije dobijene od proizvođača i pakovanje potpune telesne uprege. Drugi tipovi telesne podrške, koji su utvrđeni u drugim evropskim standardima tj. EN 358, EN 813 ili EN 1497, mogu biti uključeni u potpunu telesnu upregu. Sistem potpunog zaustavljanja utvrđen je u EN 363.

EN 362: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Spojnice

Ovim dokumentom utvrđuju se zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije dobijene od proizvođača za konektore (spojnice). Konektori, koji su usaglašeni sa ovim dokumentom, koriste se kao elementi za povezivanje u sistemima za ličnu zaštitu protiv padova, tj. u sistemima za zaustavljanje pada, radno pozicioniranje, povezivanje sa užetom, zaustavljanje i spašavanje.

EN 1891: Oprema za ličnu zaštitu za sprečavanje padova sa visine - Užad sa jezgrom i košuljicom, male istegljivosti

Ovaj standard primenjuje se na užad male istegljivosti sa jezgrom i košuljicom, prečnika od 8,5 mm do 16 mm, koju koriste osobe za pristup uz pomoć užeta, uključujući sve vrste radnog pozicioniranja i zadržavanja: pri spašavanju i u speleologiji. Definisana su dva tipa užadi male istegljivosti sa jezgrom i košuljicom: A i B.Ovim standardom utvrđuju se zahtevi, ispitivanja, obeležavanje i informacije koje dostavlja proizvođač uključujući upustvo za upotrebu.

EN 813: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova - Sedeće uprege

Ovim standardom utvrđuju se zahtevi, ispitivanje, obeležavanje i informacije koje daje proizvođač za sedeće uprege koje se koriste u sistemima za zadržavanje, radno pozicioniranje i pristup pomoću užeta i kod kojih se zahteva niska tačka povezivanja. Sedeće uprege nisu pogodne za upotrebu radi zaustavljanja pada.

EN 12841: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Sistem užadi za pristup - Uređaji sa užadima za podešavanje

Ovaj standard odnosi se na uređaje sa užadima za podešavanje koji se upotrebljavaju kod sistema užadi za pristupanje. Utvrđeni su zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije koje obezbeđuje proizvođač. Uređaji sa užadima za podešavanje u skladu sa ovim standardom mogu biti konstruisani za jednu osobu ili, u slučaju spasavanja, i za dve osobe istovremeno. Uređaji sa užadima za podešavanje ne upotrebljavaju se kao sistem za zaustavljanje pada.

EN 1496: Oprema za ličnu zaštitu od padova - Uređaji za spasavanje podizanjem

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije koje obezbeđuje proizvođač za uređaje za spasavanje podizanjem. Uređaji za spasavanje podizanjem koji su u skladu sa ovim standardom koriste se kao komponente (delovi) sistema za spasavanje. Uređaji za spasavanje podizanjem saglasni ovom standardu mogu se kombinovati sa drugim komponentama, npr. uređajima za spuštanje koji su namenjeni za spasavanje (EN 341) ili zaustavljačima pada sa uvlačivim užetom (EN 360).

EN 795: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za performanse i odgovarajuće metode ispitivanja za uređaje za sidrenje pojedinačnih korisnika koji ima mogućnost da se odvoji od strukture. Ovaj uređaj za sidrenje sadrži nepokretne i pokretne tačke sidrenja projektovane za spajanje komponenata sistema potpune telesne uprege u skladu sa EN 363. Ovaj evropski standard takođe daje zahteve za obeležavanje, uputstvo za upotrebu, i smernice za instaliranje. Nije primenjljiv na: -uređaje za sidrenje namenjene za više korisnika; – uređaje za sidrenje korišćene u svakom sportu ili rekreacionoj aktivnosti; – opremu koja je projektovana u skladu sa EN 516 ili EN 517; – elemente ili delove strukture koji su izgrađeni za neku drugu potrebu/upotrebu osim tačke sidrenja, na primer grede, nosači; – strukturna sidrišta (videti 3.3).

EN 341: Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Uređaji za spuštanje koji su namenjeni za spasavanje

Ova tehnička specifikacija definiše preporuke za zahteve, ispitivanje aparata, metode ispitivanja, obeležavanje i informacije koje je dostavio proizvođač uređaja za sidrenje namenjenih za upotrebu više korisnika istovremeno. Ova tehnička specifikacija nije primenljiva na: – uređaje za sidrenje namenjene da omoguće pristup samo jednom korisniku, obrađene u EN 795:2012; – uređaje za sidrenje korišćene u bilo kom sportu ili rekreacionoj aktivnosti; – opremu projektovanu u skladu sa EN 516 ili EN 517; – elemente ili delove strukture koji su izgrađeni za neku drugu potrebu/upotrebu, osim tačke sidrenja, na primer grede, nosači; – strukturna sidrišta (pričvršćivače). NAPOMENA Zahtevi, metode ispitivanja, označavanje, informacije dobijene od proizvođača uređaja za sidrenje, namenjene za upotrebu jednog korisnika, obrađene su u EN 795:2012.