EN 420 OPŠTI USLOVI

Ovaj standard definiše opšte zahteve rukavica za dizajn i konstrukciju, neškodljivost, instrukcije za čišćenje, elektrostatičke karakteristike, veličine, preciznost, prenošenje vodene pare i apsorpciju zajedno sa označavanjem i informacijama.

Trebaju zadovoljiti opšte zahteve norme EN420, tj. :
• Poštovanje neškodljivosti (pH vrednost hroma, itd.)
• Poštovanje zakona o veličini (6 – 11)
• Treba da prođu testiranje u odnosu na aplikaciju za koju su namenjene
• Poštovanje uslova o označavanju, informacijama, identifikaciji

Veličina rukavica skladno normi EN 420
Veličina rukavice Dimenzije dlana (mm) Minimalna dužina
Opseg dlana Dužina
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH OPASNOSTI

EN 388 rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

Primenjuje se za sve tipove zaštitnih rukavica što se tiče fizičke i mehaničke opasnosti od abrazije, prosecanja, cepanja i probijanja. Ovaj standard je primenjiv samo u kombinaciji sa EN 420 (oznaka 1 kao minimalna vrednost).

Zahtevi:

Otpornost na abraziju: broj ciklusa potrebnih da se ošteti uzorak pri konstantnoj brzini (Nivo performansi 1-4)
Otpornost na sečenje oštricom (prosecanje): broj ciklusa potrebnih da se ošteti uzorak pri konstantnoj brzini (Nivo performansi 1-5)
Otpornost na cepanje: maksimalna sila potrebna da se uzorak pocepa (Nivo performansi 1-4)
Otpornost na probijanje: sila potrebna da se probije uzorak standardizovanim udarcem

ISPITIVANJE NIVO 1 NIVO 2 NIVO 3 NIVO 4 NIVO 5
A Otpornost na habanje (broj ciklusa) 100 500 2000 8000
B Otpornost na prosecanje (N) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C Otpornost na kidanje (N) 10 25 50 75
D Otpornost na probijanje (N) 20 60 100 150
a b c d e f
EN ISO otpornost na prosecanje (N) 2 5 10 15 22 30
EN zaštita od udarca Prošao (Pass (P)) ili pao (Fail (F))

Nivo X može biti upotrebljen za gore navedene a-f, što znači da „nije testirano“ ili „nije primenljivo“

Novi revidirani standard EN 388:2016

Novine:

• Novi abrazivni papir prilikom testiranja rukavice na otpornost na abraziju (Oakey papir više nije dostupan i zamenjen je novim Klingspor PL31B papirom, koji je agresivniji i pruža verodostojnije rezultate).

• Metod testiranja na prosecanje – uzeto je u obzir da nož ili oštrica na kojoj se ispitivanje radi, može da oslabi i otupi posle određenog broja
ciklusa. Upravo zbog toga može doći do pogrešnih tumačenja rezultata prilikom određivanja nivoa zaštite. Ukoliko se ispostavi da oštrica nije dala adekvatne rezultate usled zatupljenja, prelazi se na novi način testiranja otpornosti na prosecanje EN ISO otpornost na prosecanje (Newton)-EN ISO 13997 koji ima šest nivoa/ocena (a,b,c,d,e,f).

• Novi metod ispitivanja rukavica na otpornost na udar EN 13594, ukoliko rukavica prođe test imaće oznaku „P“, a u suprotnom ukoliko nije prošla test imaće oznaku F ili X ukoliko nije ocenjena (može da ne stoji nijedna oznaka).

 

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE

EN511: Rukavice za zaštitu od hladnoće

Norma EN511 određuje zahteve i metode ispitivanja rukavica za zaštitu od hladnoće do -50oC. Navedena hladnoća može biti vezana za klimatske uslove ili neku industrijsku aktivnost.

C – 0 = promočivost
1 = nepromočivost
B – Na osnovu termalne otpornosti materijala rukavice kada je izložen kontaktu sa hladnim predmetom.
A – Na osnovu termoizolativnih svojstava rukavice, koji se dobijaju putem merenja transfera hladnoće putem konvekcije.

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE I VATRE

EN407: Rukavice za zaštitu od toplote i vatre

Standard EN407 određuje metode ispitivanja, opšte zahteve, stepen termičke performanse i označavanja rukavice za zaštitu od toplote i/ili vatre. Primenjuje se na sve rukavice koje treba da štite ruke od toplote i/ili plamena u jednom od sledećih oblika: vatra, kontaktna toplota, konvektivna toplota, radijacijska toplota, sitne projekcije rastopljenog metala ili krupnih projekcija rastopljenog metala.

NIVO OTPORNOSTI TEMPERATURA KONTAKTA ◦C VREMENSKI PRAG (s)
1 100oC ≥15s
2 250oC ≥15s
3 350oC ≥15s
4 500oC ≥15s

ZAŠTITNE RUKAVICE ZA VARIOCE

EN12477: Zaštitne rukavice za varioce

Zahtevi i metode ispitivanja rukavica koje se koriste za ručno zavarivanje metala, rezanje i za slične tehnike. Prema performansama, rukavice za varioce su klasifikovane u dva tipa.

Tip A: Manja preciznost (sa boljim drugim performansama)
Tip B: Vrhunska preciznost pokreta (uz redukovanje ostalih performansi)

ZAŠTITA OD OPASNOSTI MIKROORGANIZAMA I HEMIJSKIH OPASNOSTI

EN374-1: Zaštitne rukavice za zaštitu od hemijskih proizvoda i mikroorganizama

Specificira uslove i zahteve performansi za zaštitne rukavice za korisnike koji rukuju sa hemijskim proizvodima i mikroorganizmima i definiše uslove za njihovu upotrebu.

Penetracija (testirano po normi EN374-2):

Difuzija hemijskog proizvoda i/ili mikroorganizama preko poroznih materijala, šavova, mikro rupica i drugih nesavršenosti materijala zaštitnih rukavica.

Permeacija, prodiranje (testirano po normi EN374-3):

Proces putem kojeg se neki hemijski proizvod širi preko materijala zaštitne rukavice prema olekularnoj lestvici.

Rukavice moraju dokazati da su efikasna barijera za tečnosti i mikroorganizme.

Nivoi performansi su prema Acceptable Quality Levels (AQL) gde se uzorci uzimaju iz serije proizvodnje i testiraju na rupice i curenje ili naduvavanjem ili punjenjem vodom.

Rukavice moraju ispunjavati minimum nivo 2 da bi bile otporne na mikroorganizme.

(Nivo 1 = AQL 4.0) (Nivo 2 = AQL 1.5) (Nivo 3=AQL 0.65)

* Rukavica se smatra otpornom na hemijske proizvode ako dobije index performansi na propustljivost od najmanje 30 minuta na barem tri testirana hemijska proizvoda, uključujući sledeću listu hemijskih proizvoda:*

ŠIFRA HEMIKALIJA KLASA
A Metanol Primarni alkohol
B Aceton Ketoni
C Acetonitril Nitrilna jedinjenja
D Dihlorometan Hlorifikovani parafini
E Ugljendisulfid Organska jedinjenja koja sadrže sumpor
F Toluen Aromatični ugljovodonici
G Dietilamin Amini
H Tetrahidrofuran Hetero-ciklična i etarska jedinjenja
I Etil acetat Estri
J n-Heptan Zasićeni ugljovodonici
K Natrijum hidroksid 40% Neorganske baze
L Sumporna kiselina 96% Neorganske mineralne kiseline
VREME PRODIRANJA IZMERENO U MINUTIMA OZNAKA ZA ZAŠTITU OD PRODIRANJA
>10 1
>30 2
>60 3
>120 4
>240 5
>480 6
PRIMERI UPOTREBE
PRIMENA
OZNAKE KATEGORIJE
PREMA 89/686/CEE
Vodonepropusne rukavice za čestu i dugotrajnu upotrebu(rukavice za pranje sudova) Nikakva CAT I
Za manje rizike
OPŠTI
ZAHTEVI
EN 374-1 METODE
ISPITIVANJA
EN374-1, EN374-2, Rukavice za zaštitu od mikroorganizama(bakterije, gljivice), otporne na vazduh i vodu. CAT II
Za srednje rizike
EN374-1, EN374-2, EN374-3 Rukavice sa niskom zaštitom od hemikalija(povremeni kontakt), otporne na vazduh i vodu. CAT III
Za nepovratne rizike
EN374-1, EN374-2, EN374-3 Rukavice za zaštitu od hemikalija(direktni i dugotrajni kontakt), otporne na vazduh i vodu. CAT III
Za nepovratne rizike

Novi revidirani standard EN 374:2016

Stari standard je imao određene nedostatke, kao što su neuzimanje u obzir virusa prilikom ispitivanja, takođe manžetna nije testirana, nedostatak informacija o degradaciji.

 

Novine:

• Prethodno ispitivanje koje je obuhvatalo 12 hemikalija je prošireno sa 6 novih i sada obuhvata 18 hemikalija.

• Novi zahtevi za označavanje

Tip C – otpornost na jednu od hemikalija sa liste duže od 10 minuta EN ISO 374-1/Tip C

Tip B – otpornost na najmanje tri hemikalije sa liste duže od 30 minuta EN ISO 374-1/Tip B

Tip A – otpornost na najmanje šest hemikalija sa liste duže od 30 minuta EN ISO 374-1/Tip A

• Različiti piktogrami i uzimanje u obzir virusa prilikom ispitivanja

EN ISO 374-5 Zaštita od bakterija i gljivica

EN ISO 374-5 Zaštita od bakterija, gljivica i virusa

ŠIFRA HEMIKALIJA KLASA
A Metanol Primarni alkohol
B Aceton Ketoni
C Acetonitril Nitrilna jedinjenja
D Dihlorometan Hlorifikovani parafini
E Ugljendisulfid Organska jedinjenja koja sadrže sumpor
F Toluen Aromatični ugljovodonici
G Dietilamin Amini
H Tetrahidrofuran Hetero-ciklična i etarska jedinjenja
I Etil acetat Estri
J n-Heptan Zasićeni ugljovodonici
K Natrijum hidroksid 40% Neorganske baze
L Sumporna kiselina 96% Neorganske mineralne kiseline
M Azotna kiselina 65% Neogranske mineralne kiseline
N Sirćetna kiselina 99% Organska kiselina
O Amonijak 25% Organska baza
P Vodonik peroksid 30% Peroksid
S Fluorovodonična kiselina 40% Neorganske mineralne kiseline
T Formaldehid 37% Aldehid

ISO 2859 JEDNOKRATNE RUKAVICE

Definiše prihvatljivi nivo kvaliteta (AQL).

EN ISO 10819 Zaštitne rukavice: mehaničke vibracije i šokovi

Evropski standard koji određuje metodu za laboratorijsko merenje, analizu i izveštavanje prenosa vibracija rukavica u smislu prenosa vibracija frekvencije od 31,5 HZ do 1250 HZ, sa ručke na dlan. Standard je namenjen za definisanje testa za prenos vibracija kroz rukavice.

EN 60903 – Rad pod naponom – Rukavice od izolacionog materijala

Ovaj standard primenljiv je na izolacione rukavice koje se koriste zajedno sa kožnim zaštitnim rukavicama da bi sprečile mehaničke povrede. Upotreba termina kompozitnih rukavica označava rukavice koje su snabdevene električnom i mehaničkom zaštitom.

EN 1082-1 Zaštitna odeća – rukavice i štitnici koji štite od sečenja i probadanja šake pri rukovanju noževima

Ovim standardom utvrđeni su zahtevi za konstrukciju, otpornost prema probijanju, ergonomska svojstva, masu, materijal, obeležavanje, uputstvo za upotrebu za rukavice i štitnike za ruke. Standardom su utvrđene i metode ispitivanja. Ovaj standard se odnosi na zaštitne rukavice od lanaca i na metalne i štitnike od plastičnih masa koji se koriste pri rukovanju nožem.

EN 421 – Zaštitne rukavice koje štite od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama

Ovim standardom utvrđuju se zahtevi i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od jonizujućeg zračenja i kontaminacije radioaktivnim česticama. Standard se primenjuje za rukavice koje su predviđene za zaštitu šaka i različitih delova ruke i ramena. On se primenjuje i za rukavice koje su predviđene za trajnu ugradnju u sigurnosnu komoru. Zahtevi definisani ovim standardom ne primenjuju se na zaštitne rukavice koje štite od X-zračenja.
Ovaj standard primenljiv je na izolacione rukavice koje se koriste zajedno sa kožnim zaštitnim rukavicama da bi sprečile mehaničke povrede. Upotreba termina kompozitnih rukavica označava rukavice koje su snabdevene električnom i mehaničkom zaštitom.

EN 1149-1: Zaštitna odeća –
elektrostatička svojstva –
deo 1: metoda ispitivanja kojom se meri površinska otpornost

Ovim standardom utvrđena je metoda za materijal koji je predviđen za korišćenje u proizvodnji zaštitne odeće i zaštitnih rukavica koje štite od elektrostatičke disipacije radi izbegavanja zapaljivosti od pražnjenja. Ova metoda se ne primenjuje na materijale koji se koriste za proizvodnju zaštitne odeće ili rukavica koje štite od napona mreže.