Kako odabrati adekvatan zaštitni šlem:

  • Prepoznavanje rizika:

– pad predmeta,bočni udarci, kombinovana opasnost (zaštita sluha i lica)

Zaštitni šlem ima sledeće funkcije:

  • Štiti glavu od udaraca, probijanja
  • Unutrašnji uložak šlema-apsorber koji apsorbuje udarce
  • Odbojnik koji zahvaljujući dobrom dizajnu omogućava promenu putanje objekta koji udara u šlem

Kao prilog postoji izbor dodatne opreme koja pruža zaštitu sluha i zaštitu za lice.

EN 397 Industrijski zaštitni šlemovi

Zaštitni šlem namenjen za industriju. Svaki šlem mora da poseduje utisnutu ili upisanu oznaku: postojeći evropski standardizovani broj, naziv ili referentnu oznaku proizvođača, godinu i tromesečje proizvodnje, oznaku tipa, veličinu kao i opseg veličina, zajedno sa uputstvima ili preporukama za podešavanje, sklapanje, korišćenje, čišćenje, dezinfekciju, održavanje i čuvanje.

Neophodni testovi:

Udar: Energija nastala nakon udara koja se širi regionom oko glave ne sme preći 5kN, jednako padu tega mase 5kg sa visine od 1m.

Prodiranje: Vrh test predmeta (mase 3kg sa 1m visine) ne sme doći u direktan kontakt sa lobanjom/glavom.

Zapaljivost: Šlem izložen plamenu ne sme goreti duže od 5 sekundi nakon uklanjanja direktnog izvora vatre.
* Testovi na udar i prodiranje se izvode na sobnim temperaturama, na +50°C i na -10°C

Opcionalni testovi:

Otpornost na ekstremne temperature: Testovi na udarce i prodiranje se izvode na temperaturama od +150°C, -20°C ili -30°C

Električne karakteristike: Štiti od kratkog kontakta sa električnim vodovima čiji napon ne prelazi 440 volti.

Bočna deformacija: Štiti od pritiska sa strane. Maksimalna deformacija šlema bi trebala biti ispod 40 mm (LD).

Prskanja rastopljenog metala: Šlem je otporan tako da ne dolazi do deformacije ili proboja usled prskanja rastopljenih metala (MM).

EN812 Šlem namenjen za industriju

Oni su prevashodno predviđeni za korišćenje unutar objekta. Nisu predviđeni za zaštitu od predmeta koji mogu pasti i nikako ne smeju poslužiti kao zamena za zaštitne šlemove namenjene za industriju.

 

Neophodni testovi:

  • Udarac: Ovo lično zaštitno sredstvo štiti korisnika od udarca o neki predmet: ono ne štiti od pada predmeta. Snaga udarca na šlem na kraju testiranja dosegla je 12,25 J.
  • Prodiranje: vrh predmeta koji se koristi za testiranje (0,5kg na visini od 0,5m) ne sme doći u kontakt sa lobanjom.

*Testiranje udarca i prodiranja sprovode se na temperaturi od +50◦C i -10◦C.

Ne sme se ni u kom slučaju koristiti kao zaštitni šlem za rad u industrijskom postrojenju (EN 397).

 

Opcionalni testovi:

  • Kod ekstremnih temperatura: testiranja na silu udarca i na prodiranje izvode se na temperaturi od -20◦C do -30◦C. Štiti od slučajnog kratkotrajnog kontakta sa električnim vodičem pod naponom koji može dostići 440 VAC.
  • Zapaljivost: šlem ne sme goreti duže od 5 sekundi nakon pojave plamena (oznaka F).

EN 14052 Standard za industrijske šlemove visokih performansi

Ovaj standard je noviji i znatno unapređen, a uključuje obavezno testiranje na bočne lateralne udare. Testovi zahtevaju da se proizvod testira sa ukupno 150J udarne sile, od toga je 100J udar po vrhu šlema, a 50J sa strane (pod uglom od 60◦). Test probijanja se vrši sa konusnim šiljkom koji pada sa visine od 2.5 metara, gde postiže silu udara od 25J po vrhu šlema, a sa strane sa visine od 2 metra i silom udara od 20J.

EN 50365 Izolacioni šlemovi za rad na instalacijama pod visokim naponom

Standard se primenjuje na elektroizolacione šlemove koji se koriste za rad pod naponom ili u blizini delova pod naponom u postrojenjima koji ne prelaze 1000 V naizmenične struje ili 1500 V jednosmerne struje. U slučaju korišćenja sa drugom zaštitnom opremom za električnu izolaciju, ovi šlemovi sprečavaju strujni udar odnosno prolazak struje do glave.

EN 13463-1 Neelektrična oprema za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama - Deo 1: Osnovna metoda i zahtevi

Ovaj standard utvrđuje osnovne metode i zahteve za projektovanje, izgradnju, ispitivanje i označavanje neelektrične opreme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama u vazduhu gasa, pare, magla i prašine. Takva atmosfera može postojati unutar opreme.