Kako odabrati adekvatnu zaštitu:

 • Određivanjem vrste rizika: prašina, isparenja, dim, gas
 • Utvrđivanjem toksičnog proizvoda
 • Lociranjem i beleženjem toksičnosti (koncentracije)
 • Upoređivanjem sa AVE/LVE
 • Određivanjem vrste filtera (P1, P2 ili P3)

Pri ovom koraku mora se uzeti u obzir okolina izložene radne stanice (vlaga, temperatura).

U sredstva namenjena za zaštitu disajnih organa ubrajamo:

 • Polumaske
 • Maske za celo lice
 • Jednokratne maske (respiratori)

 

Filtere po načinu postavljanja delimo na:

 • filtere sa DIN navojem
 • filtere sa bajonet sistemom kačenja

 

Tipovi kontaminacije mogu biti:

 • Gas
 • Para
 • Magla
 • Čestice prašine

Jednokratne maske su kategorizovane u tri stepena prema maksimalnoj dozvoljenoj koncentraciji čestica u radnom okruženju (MDK) na FFP1, FFP2 i FFP3.

 

Korisne informacije:

Primena respiratora: Koriste se u građevinskoj industriji, hemijskoj industriji, poljoprivredi, prilikom brušenja, zavarivanja, u medicini, farmaciji, koriste ih parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, stolari.

Aerosoli – čvrste čestice ili male tečne kapi nastale iz dima, prašine, letećeg pepela i kondenzovanih gasovitih supstanci koje mogu da se nađu u atmosferskom vazduhu. Aerosoli su veoma štetni po ljudsko zdravlje. Toksični aerosoli nastali iz raznih otrovnih hemijskih jedinjenja mogu izazvati trovanje ili smrt živih bića.

Odabir filtera

Oznaka boje Tip Zahtev Klasa Maksimalna dozvoljena koncentracija gasa Standard
A Organski gasovi i isparenja (tačka ključanja > 65°C) 123 1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%) EN 14387
B Neorganski gasovi i isparenja (ne uključuje CO), na primer H2S, HCN, hlor 123 1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%) EN 14387
E Sumpor dioksid, kiseli gasovi i isparenja 123 1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%) EN 14387
K Amonijak i derivati organskog amonijaka 123 1000 ml/m3 (0.1 Vol.-%)5000 ml/m3 (0.5 Vol.-%)10000 ml/m3 (1.0 Vol.-%) EN 14387
AX Organski gasovi i isparenja (tačka ključanja < 65°C) supstance sa niskom tačkom ključanja iz grupe 1 i 2 / Gr.1 (100 ml/m3 max. 40min.)Gr.1 (500 ml/m3 max. 20min.)Gr.2 (1000 ml/m3 max. 60min.)Gr.2 (5000 ml/m3 max. 20min.) EN 14387
NO-P3 Azotni oksidi (npr, NO,NO2,Nox) i čestice / Maksimalno dozvoljeno vreme korišćenja-20minuta EN 14387
Hg-P3 Isparenja i čestice žive / Maksimalno dozvoljeno vreme korišćenja-50 sati EN 14387
CO* Ugljen monoksid / Lokalne smernice DIN 58620EN 14387
Reaktor P3* Radioaktivni jod i čestice / Lokalne smernice DIN 3181*
P Čestice 123 Maksimalna penetracija filtera 20%Maksimalna penetracija filtera 6%Maksimalna penetracija filtera 0,05% EN 143EN 14387
FILTERI ZA PRAŠINU I AEROSOLI
Tip Boja Zaštita
P1 Žuta Zaštita od netoksične prašine i/ili aerosola na bazi vode
P2 Plava Zaštita od čvrstih aerosola i/ili slabo otrovnih i iritantnih tečnosti
P3 Crvena Zaštita od čvrstih aerosola i/ili otrovnih tečnosti navedene kao toksične
TABELA KLASIFIKACIJE FILTERA
Klasa FFP1 FFP2 FFP3
Minimalna efikasnost % 78% 92% 98%
Ukupna unutrašnja propustljivost 22% 8% 2%
Efikasnost filtriranja sredstva za filtriranje 80% 94% 99,5%
Nominalni faktor zaštite 4 12 50
Srednja vrednost izlaganja MDK 4x 10x 20x